Jazykové prostriedky

Dielo Antigona je obohatené mnohými jazykovými prostriedkami, ktoré ho ešte väčšmi skrášľujú.

METAFORA
„Obaja si pošpinili ruky bratskou krvou.“ 22

METONÝMIA
„Z dračích zubov vzišiel v poli tébsky ľud.“ 23

PERSONIFIKÁCIA
„Jasný lúč slnka, najskvostnejšie svetlo,
konečne z výšavy sa opäť zlietlo.“ 24

EPITETON
constans: odvážna Antigona, múdry Teiresias,
krutý Kreón
ornans: „…valný val morských vĺn, divým
tráckym víchrom hnaný.“ 25

Úloha zboru
Tak ako aj v ostatných starovekých dramatických dielach, aj v Antigone zohral dôležitú úlohu zbor. Nikdy neprinášal nové myšlienky, len rekapituloval dej a odrážal myšlienky autora.
V diele Antigona zbor akoby zastupoval názory ľudu, ktoré Kreón odmietal vypočuť. Nasledoval po každom dejstve, zhrnul a zopakoval to, čo bolo povedané. Niekedy sa zdalo, že zbor dielo spomaľuje, ale bol určite jeho dôležitou súčasťou.